سومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 4 اسفند 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، با توجه به همکاری و پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی بین انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران که در قالب برگزاری سمینارهای مشترک، نامگذاری 15 آذر هر سال به عنوان "روز حسابدار"، برگزاری مشترک آیین گرامیداشت روز حسابدار در سنوات متعدد، حضور توأمان افراد در شوراهای عالی این دو نهاد، همراهی و همسویی همیشگی نمایندگان انجمن و جامعه در مجامع فدراسیون بین‎المللی حسابداران (آیفک)، و موارد مشابه دیگر نمود یافته است، مقرر شد همه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که در حال حاضر عضو انجمن نیستند صرفا پس از تکمیل درخواست‎نامه پذیرش عضویت، ارسال تصویر کارت عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران، ارسال تصویر شناسنامه و کارت ملی، و واریز مبالغ ورودیه و حق عضویت، بدون طی مراحل دیگر که در فرایند عضویت انجمن متداول است به عضویت انجمن حسابداران خبره ایران پذیرفته شوند. در این ارتباط، مقرر شد مراتب توسط رئیس شورای عالی جهت اقدام مقتضی به اطلاع شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران رسانده شود.

شماران