دومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 20 بهمن 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مصوبات جلسات مورخ 19 بهمن 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 30 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 

1) حسین عرفان¬فر، 2) ترانه شادی¬زواره، 3) ولی¬اله صمدی، 4) علیرضا مشیر، 5) علی گل¬پرور اجیرلو، 6) فاطمه مهدوی، 7) وریا یزدان پناه، 8) محسن مظفرپور، 9) سوده باقرآبادی، 10) بهمن بازگیر، 11) رضا مقدم، 12) مهدی زینلی موخر، 13) هومن علی پور، 14) هادی محمدحسینی، 15) ملیحه قاسمی، 16) فرزاد ویسی بانسوله، 17) فرزاد یوسفی، 18) مهدی اسمعیل بخش، 19) امید محمدی، 20) علی پولادی، 21) حسین بخشی زاده کلوری، 22) اسماعیل جامی، 23) محمد کوشکی، 24) امیر رحیمی، 25) مرضیه کاظمی، 26) محمود عنصری، 27) احمدرضا پاک گوهر، 28) میلاد نهرودی، 29) علیرضا کامیارفر، و 30) فخراله آزادفلاح

شماران