دومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 20 بهمن 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مقرر شد از این پس نمایندگان شورای عالی در ارکان راهبری و مدیریتی زیرمجموعه انجمن (از جمله، هیئت امناء مرکز آموزش حسابداران خبره، شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره، و هیئت تحریریه مجله حسابدار) از بین افراد متخصص و معتمد خارج از شورای عالی انتخاب و منصوب شوند.
 

در اجرای این مصوبه، آقایان محسن قاسمی، یحیی حساس یگانه، و علی امانی به عنوان اعضای هیئت تحریریه و پرویز روح صداقت به عنوان سردبیر مجله حسابدار انتخاب و منصوب شدند. در این ارتباط مقرر شد "آیین‎نامه نحوه اداره مجله حسابدار" (مصوب 30 شهریور 1387) برای همه اعضای شورای عالی ارسال شود تا در جلسه آینده مورد بازنگری قرار گیرد.

شماران