دومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 20 بهمن 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مقرر شد از این پس نمایندگان شورای عالی در ارکان راهبری و مدیریتی زیرمجموعه انجمن (از جمله، هیئت امناء مرکز آموزش حسابداران خبره، شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره، و هیئت تحریریه مجله حسابدار) از بین افراد متخصص و معتمد خارج از شورای عالی انتخاب و منصوب شوند.
 

در اجرای این مصوبه، آقایان مجید میراسکندری و علی رحمانی به عنوان نمایندگان انجمن در هیئت امناء مرکز آموزش حسابداران خبره (موضوع ماده 10 اساسنامه مرکز آموزش حسابداران خبره) و آقایان غلامرضا سلامی، سعید جمشیدی‎فرد، و مهدی مرادزاده‎فرد به عنوان نمایندگان انجمن در شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره (موضوع ماده 13 اساسنامه مرکز آموزش حسابداران خبره) انتخاب و منصوب شدند.

شماران