شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد، در اجرای بند (ج) ماده (1) آیین نامه داخلی شورای عالی (مصوب 21 اسفند 1385) انتخابات تعیین سمت های شورای عالی انجام شد.
 

مطابق آن، هوشنگ خستویی به عنوان رئیس شورای عالی، رحمت اله صادقیان به عنوان نایب رئیس، منصور شمس احمدی به عنوان خزانه دار، و محسن قاسمی به عنوان دبیر جلسات شورای عالی انتخاب شدند.

شماران