در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، در راستای اجرای بند (پ) ماده 34 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393) مقرر شد پیش نویس آیین‎نامه کارگروه‎ها توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

شماران