در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، در راستای اجرای بند (خ) ماده 34 اساسنامه‎ی انجمن حسابداران خبره‎ی ایران (مصوب 23 تیر 1393) مقرر شد پیش نویس آیین‎نامه نیروی انسانی توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسه آینده شورای عالی ارائه شود.

شماران