در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از ارائه پیش نویس آیین نامه رفتار حرفه ای توسط مهدی سوادلو، بر مبنای مباحث مطرح شده، مقرر شد این پیش‎نویس با الگوبرداری از "آیین نامه اخلاق برای حسابداران حرفه‎ای (2014)" فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک) تجدیدنظر شود و برای تصویب به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

شماران