در چهاردهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 17 شهریور 1393 در محل انجمن برگزار شد مصوبات جلسه مورخ 9 شهریور 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل تایید شد.
 

بر این اساس، اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به آقایان (6 تن): عباس سالک، یاسین قاسمی، بهمن فدوی رودسری، فرید عزیزی، سعید گل محمدی، و طاهر پورحمید به تصویب شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران رسید.

شماران