در چهاردهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 17 شهریور 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش فرزام زمانی در ارتباط با پیگیری خرید ساختمان چهار طبقه واقع در خیابان استاد نجات‎اللهی، با توجه به جمیع جهات، خرید این ساختمان از دستور کار شورای عالی خارج شد. در همین ارتباط، مقرر شد گزارشی از استعلام بهای زمین و ساختمان در محدوده ساختمان فعلی انجمن توسط دبیرخانه تنظیم و به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

شماران