در چهاردهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 17 شهریور 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با ضوابط موردنیاز برای اجرای اساسنامه جدید و با توجه به تعیین مسئولیت تنظیم پیش نویس این ضوابط در جلسه گذشته، مقرر شد طی یک جلسه اختصاصی شورای عالی که بیرون از فضای اداری برگزار خواهد شد پیش نویس های تنظیم شده این ضوابط مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گیرد.

شماران