در سیزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 3 شهریور 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با ضوابط موردنیاز برای اجرای اساسنامه انجمن (مصوب 23 تیر 1393) مسئولیت تنظیم پیش نویس این ضوابط برای طرح و بررسی و تصویب در جلسات آینده شورای عالی به شرح زیر واگذار شد:
 

  1. آیین نامه رفتار حرفه ای: مهدی سوادلو
  2. آیین نامه پذیرش اعضا: فرزام زمانی
  3. آیین نامه معرفی اشخاص حقوقی: غلامرضا سلامی
  4. آیین نامه آموزش حرفه ای مستمر: فرزام زمانی
  5. آیین نامه انتخابات اعضای شورای عالی: مهدی سوادلو
  6. آیین نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروه ها: محسن قاسمی
  7. آیین نامه منابع انسانی: محسن قاسمی
شماران