در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش اعضای شورای عالی از اقدامات انجام شده برای بازسازماندهی کمیته های انجمن مقرر گزارش اقدامات انجام شده در هر کمیته توسط عضو رابط شورای عالی تنظیم و به نحو مقتضی از راه تارنمای انجمن و مجله حسابدار برای اطلاع اعضا و عموم منتشر شود.

شماران