در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، در ارتباط با طرح مطالعاتی "مقایسه تطبیقی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و استانداردهای حسابداری ایران" پس از شنیدن گزارش عباس شجاعی، رئیس کمیته روابط بین الملل، ضوابط انجام این طرح مطالعاتی مصوب شد.

شماران