در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، در ارتباط با کمیته‎های انجمن مقرر شد منشور مورد نیاز برای هر یک از کمیته‎ها توسط عضو رابط شورای عالی تنظیم و برای تصویب نهایی به جلسه آینده ارائه شود.

شماران