در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، مصوبات جلسه مورخ 12 مرداد 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان "حسابدار مستقل" به آقایان محمدعلی نجفیان، و حسین قربانی به تایید شورای عالی رسید.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه