دوشنبه 26 خرداد 1393 در نهمین جلسه شورای عالی، پس از بحث و بررسی درباره نسخه اولیه ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه های شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1393 انجمن مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز نسخه نهایی به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه