در نهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 26 خرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد مقرر شد منابع مورد نیاز برای برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" و "جشن چهل سالگی" انجمن از محل کمکهای اهدایی موسسات حسابرسی داوطلب (بدون ذکر نام آنها) تامین شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه