دوشنبه 12 خرداد 1393 در هشتمین جلسه شورای عالی، در ارتباط با طرح مطالعاتی "مقایسه تطبیقی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و استانداردهای حسابداری ایران" (برای ارائه به ایفک) مقرر شد پیشنهادنامه انجام این طرح توسط عباس شجاعی رئیس کمیته روابط بین‎الملل، تنظیم و برای تصویب نهایی به شورای عالی ارائه شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه