دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی در ارتباط با انتصاب اعضای کمیته ‎های انجمن موارد زیر مصوب شد:
 

آقایان رضا مستاجران، محسن قاسمی، و امیر ابراهیم‎ زاده که توسط ابوالقاسم فخاریان، رئیس کمیته روابط عمومی و انتشارات، معرفی شده بودند به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند. آقایان ابراهیم نوروزبیگی و مهرداد معززی‎راد که توسط عباس شجاعی، رئیس کمیته روابط بین‎ الملل، معرفی شده بودند به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.  

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه