دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد در راستای راهبری اثربخش ‎تر امور اجرایی انجمن گزارشهای مالی و عملکردی شش ماهه توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تنظیم و به شورای عالی ارائه شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه