دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی در ارتباط با پیگیری تنظیم پیش‎ نویس نهایی سند راهبردی انجمن مقرر شد گروه کاری مربوطه پس از تشکیل جلسه طی یک ماه آینده پیش ‎نویس نهایی را به دو جلسه آینده شورای عالی ارائه دهند.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه