دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مصوبات جلسه مورخ 28 اردیبهشت 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل، مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به اصغر پارسایی، سید مسعود حسینی، جعفر نعمتی، محمدرضا نصر اصفهانی، فرامرز نوروزی، مسیح سالاریان تایید شد. همچنین، در این جلسه مصوبات جلسه مورخ 21 اردیبهشت 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن نیز مبنی بر پذیرش عضویت 31 تن از متقاضیان عضویت در انجمن مورد تایید قرار گرفت.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه