دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی پس از تعیین اعضای رابط کمیته‎ ها مقرر شد اهداف، وظایف، و برنامه های هر یک از کمیته‎ ها توسط عضو رابط تدوین و برای تصویب نهایی در جلسات آینده شورای عالی ارائه شود. همچنین، مقرر شد اعضای پیشنهادی هر یک از کمیته‎ ها توسط عضو رابط پیشنهاد و برای تصویب نهایی در جلسات آینده شورای عالی معرفی شوند.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه