دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی در ارتباط با زمان برگزاری مجمع عمومی فوق ‎العاده اعضا (برای تصویب تغییرات اساسنامه) و نیز برگزاری جشن چهل ‎سالگی انجمن موارد زیر مصوب شد:
 

ضمن در نظر گرفتن الزامات اساسنامه، مناسبت‎ های مذهبی، و برنامه بازیهای جام جهانی فوتبال جدول روزهای پیشنهادی در تیر 1393 توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تنظیم به جلسه آینده شورای عالی ارائه شود. همچنین، در راستای رعایت مواد 22 و 26 اساسنامه آگهی برگزاری نوبت اول مجمع عمومی فوق ‎العاده در تاریخ 18 اردیبهشت 1393 (برای برگزاری در 3 خرداد 1393) در روزنامه ‎های کثیرالانتشار انجمن (اطلاعات و دنیای اقتصاد) منتشر شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه