دوشنبه 25 فروردین 1393، در پنجمین جلسه شورای عالی به منظور فعال‎تر شدن دبیرخانه انجمن در روابط بین‎ الملل مقرر شد از طرف عباس شجاعی به عنوان رابط انجمن با ایفک، محسن قاسمی به عنوان دبیرکل انجمن معرفی شود تا از این پس یک رونوشت از رایانامه ‎های فرستاده از سوی ایفک برای اطلاع و اقدام مقتضی (با هماهنگی رئیس شورای عالی) به ایشان فرستاده شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه