دوشنبه 25 فروردین 1393، در پایان پنجمین جلسه شورای عالی در ارتباط با تعیین رابطان کمیته ‎های انجمن مقرر شد گزارشی از وضعیت کنونی کمیته‎ ها توسط محسن قاسمی (دبیرکل) به جلسه آینده ارائه شود. همچنین، درباره راه‎ اندازی دفاتر منطقه ‎ای انجمن در سطح کشور پس از شنیدن گزارش شهریار دیلم صالحی مقرر شد پس از بررسی بیشتر ریسک ‎های مترتب بر این اقدام، سازوکارهای اجرایی انجام این کار برای تصمیم‎ گیری به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه