دوشنبه 25 فروردین 1393، در پنجمین جلسه شورای عالی پس از شنیدن گزارش عباس شجاعی درباره ارتقای سطح روابط با ایفک و پروژه مطالعاتی قابل ارائه به ایفک، مقرر شد ایشان به عنوان رئیس کمیته روابط بین‎الملل ضمن دعوت به همکاری دو فرد صلاحیت‎ دار و مورد تایید شورای عالی (به عنوان اعضای کمیته روابط بین‎الملل) پروژه مطالعاتی "مقایسه تطبیقی استانداردهای گزارشگری مالی بین ‎المللی و استانداردهای حسابداری ایران" را برای ارائه به ایفک و چاپ و انتشار در ایران پیگیری کنند.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه