در این جلسه مصوبه جلسه مورخ 11 اسفند 1392 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش عضویت 68 تن از متقاضیان به تایید شورای عالی رسید.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه