دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، مقرر شد ارسال مجله حسابدار (از شماره بهمن 1392) به آن گروه از اعضای انجمن که سه سال (و بیشتر) بدهی سنواتی دارند متوقف شود و توسط دبیرخانه انجمن ساز و کاری هدفمند برای به فروش رساندن این مجلات از طرق ممکن (کیوسکهای مطبوعاتی، کتاب‎ فروشی ‎های تخصصی، دانشگاه‎ ها، ...) طراحی و اجرا شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه