دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، مقرر شد هماهنگی ‎های اولیه برای برگزاری گردهمایی دید و بازدید نوروزی (در نیمه دوم فروردین 1393)، به طور مشترک با جامعه حسابداران رسمی ایران، توسط شهریار دیلم صالحی انجام شود و نتیجه به جلسه آینده گزارش شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه