دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، در ارتباط با مجله حسابدار مقرر شد ابوالقاسم فخاریان، رئیس شورای عالی، ضمن تعیین ترکیب جدید شورای سیاستگذاری جلسه‎ای مقدماتی را برای بررسی مسائل جاری مجله هماهنگ و برگزار کنند و نتیجه را به جلسات آینده گزارش کند. همچنین، مقرر شد نظارت بر تارنمای انجمن نیز در اختیار این شورای سیاستگذاری قرار گیرد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه