کارگاه آنلاین آشنایی با نحوه شناسایی درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد مشتریان موضوع پیش نویس استاندارد حسابداری شماره ۴۳، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ توسط «سید محمد باقرآبادی» از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین آشنایی با نحوه شناسایی درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد مشتریان موضوع پیش نویس استاندارد حسابداری شماره ۴۳
شماران