کلاس آنلاین آثار تغییر نرخ ارز بر اساس آخرین تغییرات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ مصوب ۱۴۰۰، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران بصورت رایگان در روز پنجشنبه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ توسط دکتر محمود آل حبیب بصورت وبینار برگزار می شود.

 

 قسمت اول: کلاس آنلاین آثار تغییر نرخ ارز بر اساس آخرین تغییرات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ مصوب ۱۴۰۰

 

 قسمت دوم: کلاس آنلاین آثار تغییر نرخ ارز بر اساس آخرین تغییرات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ مصوب ۱۴۰۰

 


کلاس آنلاین آثار تغییر نرخ ارز بر اساس آخرین تغییرات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ مصوب ۱۴۰۰
شماران