کارگاه آنلاین مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ توسط «دکتر امیر ابراهیم زاده» از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
شماران