#روزحسابدار

وبینار رایگان هدیه انجمن حسابدار خبره ایران به مناسب روز حسابدار
ارائه پرفسور رضایی در خصوص چالش های کرونا بر حسابداری و حسابداران

فیلم در صفحه اینستاگرام: instagram.com/iica_ir در این پیوند قسمت اول و قسمت دوم قابل مشاهده است.

شماران