رحمتاله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن، با صدور آگهی اعضای انجمن را برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) که در روز سهشنبه، 14 دی 1395، ساعت 17:00، در محل انجمن واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 28، طبقه دوم برگزار خواهد شد، فراخواند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن آگهی منتشره در روزنامه‎های اطلاعات (شماره 26611) و دنیای اقتصاد (شماره 3937) مورخ سه شنبه 30 آذر 1395 مبنی بر دعوت اعضای انجمن برای شرکت در نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء به شرح زیر است:

 

    آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه     

  اعضای انجـمن حسـابداران خبـره ایــران   

                         (نوبت اوّل)                           


بدینوسیله از اعضای گرانمایه انجمن دعوت میشود در جلسه نوبت اوّل مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء حضور به هم رسانند. مجمع یادشده ساعت 17 روز سهشنبه 14 دی 1395 در محل انجمن واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 28، طبقه دوم برگزار خواهد شد.


لازم به ذکر است، طبق ماده 25 اساسنامه، جلسات مجمع عمومی عادی با حضور لااقل نصف به علاوه یک نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت. چنانچه با دعوت اولیه عده لازم برای رسمیت جلسه حاضر نشوند ظرف مدت پانزده (15) روز بعد از تاریخ جلسه اول تجدید دعوت به عمل خواهد آمد و در این صورت جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت.


دستور جلسه:

  1. استماع گزارش شورای عالی درباره عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395
  2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395
  3. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395
  4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  5. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علیالبدل
  6. انتخاب اعضای اصلی و اعضای علیالبدل شورای عالی
  7. دیگر موضوعهایی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

رحمتاله صادقیان

رئیس شـورای عالی

 

   انتخابات اعضای شورای عالی   

با توجه به این که در سال جاری سه نفر از اعضای شورای عالی -  آقایان (به ترتیب الفبا): مهدی سوادلو، اسفندیار گرشاسبی، و محمد منیری- از  شورای عالی خارج میشوند؛ اعضای واجد شرایط انجمن، در صورت تمایل، می‎توانند کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام فرمایند.

 

طبق اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفهای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفهای نمیتواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفهای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفهای رای بیشتری دارد، میتواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفهای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علیالبدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.


   تذکر مهم: لازم به ذکر است، طبق اساسنامه، اعضایی در مجامع عمومی اعضای انجمن دارای حق رای هستند که بدهی بابت حقعضویت نداشته باشند.   

 
شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه