شماره مهر مجله «حسابدار» (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) از هفته دوم مهرماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.
 


به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در دویست و نود و چهارمین شماره «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که با موضوع محوری «نگاه تحلیلی به انتخابات ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» از هفته دوم مهرماه منتشر خواهد شد مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

پیشخوان:

 • اولويتهاي جامعهي حسابداران رسمي ايران در فصل جديد فعاليت|رحمتاله صادقيان

بازتاب:

 • معافيتهاي دلچسب|مجيد ميراسکندري
 • روشهاي سيستم مالياتي و توصيههاي استانداردهاي حسابداري دربارهي حساب جاري شرکا|  بلال شمسي اسفنجاني

نمای نزدیک: نگاه تحليلي به انتخابات شورايعالي جامعهي حسابداران رسمي ايران

 • در يک نگاه: مروري بر برنامههاي منتخبان شورا
 • ششمين دورهي انتخابات شورايعالي جامعهي حسابداران رسمي ايران: گزارش تحليلي از چگونگي و کيفيت مشارکت انجمن|محسن قاسمي

IFRS:

 • ارزيابي پس از اجراي استانداردهاي حسابداري: اقدامي ضروري براي بهبود تأثير استانداردهاي حسابداري|علي رحماني و مسعود غلامزاده لداري
 • شرکتهاي بيمهاي و استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي|سيد محمد باقرآبادي، علي صلاحينژاد

نگره:

 • مديريت نرخ سود سپردهها و نقش آن در گزارشگري مالي بانکها|سيد مجتبي صالحي، سميه عبداللهي همايونآذر، سيده سميرا اميريان
 • تسرّي مفاد قانون ساربينز - اکسلي به سازمانهاي دولتي  محلي: ديدگاههاي حسابرسان مستقل  و مسئولان ارشد  مالي در دولت|آلن راينشتاين، محمدجواد عبدالمحمدي، استفاني ل. تات و کاتلين ل. ميلر |ترجمه: کيهان مهام و نغمه مولاوردي

فراسوی مرزها:

 • خبرهايي از جهان حسابداري| امير معنوي مقدم

اخبار انجمن:

 • اعضای جدید
 • حسابداران مستقل
 • موسسات حسابرسی
 • اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه